Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam, vizsga, továbbá azzal kapcsolatos adatszolgáltatás és nyilvántartás során levő személyes adatoknak adatkezeléséről

 

Szrnka Eszter tűzvédelmi szakvizsga oktatás szervező, mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket a cím szerinti adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A                jelen           adatkezelési tájékoztató                az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20.§ (2) bekezdésén alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  1. Adatkezelő azonosító adatai:

Szrnka Eszter egyéni vállalkozó, székhelye: 6430 Bácsalmás, Ószőlők 80.; adószáma: 64409311-1-23; tűzvédelmi oktatás szervező regisztrációs száma: SZ027/1-2-3-5/03/2012

Releváns kapcsolattartási adatok Telefonszám: +36 30 866 4284

Email: szrnkaeszter@gmail.com

  1. Adatkezelés célja:

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 45/2011. (XII. 7.) BM. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam, vizsga, továbbá azzal kapcsolatos adatszolgáltatás és nyilvántartás kapcsán – személyes adatokat érintően – az Adatkezelő jogszabályban előírt feladatainak elvégzése.

A Rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a Rendelet 2. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki.

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az oktatásszervező a szakvizsgáról a Rendelet 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az írásbeli vizsgaanyagokkal együtt hat évig megőriz. Az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyveket és vizsgaanyagokat a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megőrzéséről.

A Rendelet 8. §  (4) bekezdése alapján    az oktatásszervező félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, figyelemmel az Infotv. 5. § (1) bekezdés a.) pontjára.

Az érintett, mint tanfolyamon, vizsgán résztvevő az Adatkezelő által rendszeresített hozzájárulás minta formájában írásban hozzájárul személyes adatai cél szerinti kezeléséhez.

 

  1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

A Rendeletben megjelölt személyes adatok az adatkezelés céljánál írtak szerint.

 

  1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési célokhoz kapcsolódik, és arra a Rendelet hivatkozott 8. § (1) bekezdése vonatkozik.

 

  1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai férhetnek hozzá.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Rendelet. alapján a tűzvédelmi szakvizsga során a vizsga lebonyolításában az oktatás szervező által felkért 3 tagú vizsgabizottság közreműködik.

 

  1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő egyéni vállalkozó, akinek működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer(ek) működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz.

Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

  1. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás:

Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése szerint, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezés hiányában rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Infotv. fenti rendelkezését a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásaival összhangban alkalmazza az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából.

 

  1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi